bytsamsebou.sk
o mne

o mne

o mne

V roku 2007 som ukončila na Univerzite Komenského v Bratislave jednoodborové štúdium špeciálnej pedagogiky so zameraním na poradenstvo. Už počas štúdia na vysokej škole som sa v rámci štúdia stretla s liečivým terapeutickým prístupom v práci s detským klientom – s Terapiou hrou, ktorá vo mne silne zarezonovala a stala sa smerom, ktorým som sa chcela ďalej uberať. Najprv som pracovala ako špeciálny pedagóg v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Trnave a neskôr ako špeciálny pedagóg v Základnej škole Narnia v Banskej Bystrici.

V roku 2019 som ukončila výcvik v nedirektívnej terapii hrou a neskôr výcvik v Rodinnej terapii a individuálnej terapii vzťahovej väzby v Inštitúte rodinnej terapie v Martine.  Oba tieto výcviky sú postavené na pilieroch nedirektívnej terapie – na klienta zameraného prístupu PCA, ktorého autorom je Carl Ransom Rogers, a preto som sa rozhodla týmto smerom vzdelávať aj naďalej. V súčasnosti som frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku PCA (v Českom inštitúte PCA Brno). Pracujem pod supervíziou.

Vo svojej práci sa stretávam s ľuďmi – rodičmi, deťmi, jednotlivcami ale aj s rodinami v rôznych životných situáciách a s rôznymi ťažkosťami. Prostredníctvom Terapie hrou, Filiálnej terapie, Individuálnej terapie vzťahovej väzby a zároveň prostredníctvom PCA prístupu sa snažím svojich klientov sprevádzať a poskytovať im tak bezpečný a liečivý vzťah, v ktorom môžu rásť nielen v hlbšom porozumení sebe, ale aj v nachádzaní bezpečia vo vzťahu k ľuďom a k svetu.


Odborné vzdelanie:

/2021 – súčasnosť, Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta,
dlhodobý psychoterapeutický výcvik, 5 rokov, Český institut PCA Brno

/2021 Úvod do Přístupu zaměřeného na člověka,
workshop v rozsahu 46 hodín, Český institut PCA Brno

/2019 – 2021 Rodinná terapia a individuálna terapia zameraná na vzťahovú väzbu,
výcvikový program v rozsahu 180 hodín, IRT Martin

/2020 Základy krízovej intervencie, online workshop v rozsahu 8 hodín,
Mgr. Miroslava Zimányiová, PhD. , OZ Kvapka Bratislava

/2020 House-tree-person test, odborný seminár, v rozsahu 8 hodín, IRT Martin

/2019 Familienbrett – rodinná doska, odborný workshop, v rozsahu 10 hodín,
PhDr. Lýgia Bátovská, IRT Martin

/2018 -2020 Hrová terapia a filiálna terapia, výcvikový program v rozsahu 98 hodín,
Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby Martin

/2019 Práca s detskou kresbou, odborný kurz v rozsahu 16 hodín,
Mgr. Zdeněk Altman, OZ Artea Bratislava

/2018 Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby odborný seminár,  v rozsahu 40 hodín, IRT MArtin

/2017 KUPOZ, KUPREV, odborné workshopy zamerané na prácu s deťmi s ADHD a VPU, v rozsahu 12 hodín,
MUDr. Alžběta Kubištová, OZ Trea Bratislava

/2010 Fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina, v rozsahu 8 hodín, Dialóg spol. s.r.o., Bratislava

/2007 Portage – konzultant rané péče, starostlivost o děti od 0 -7 let, základný kurz v rozsahu 36 hodín,
PhDr. Jaroslav Šturma, Mgr. Jitka Vávrová, DC Paprsek Praha

/2006 Bazálna stimulácia II.,
medzinárodne certifikovaný nadstavbový kurz v rozsahu 16 hodín, PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD., Institut bazální stimulace Frýdek-Místek

/2006 Bazálna stimulácia I.,
medzinárodne certifikovaný základný kurz v rozsahu 20 hodín, PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD., Institut bazální stimulace Frýdek-Místek

/1999-2007 Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: špeciálna pedagogika – poradenstvo,
Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, odbor biológia.